Martial Planet

source image www.bing.com

History
Yoseikan Karate (養正館空手) or Yoseikan Ryu Karate (養正館流空手) is the name given to the variant of Shotokan Karate taught at the Yoseikan Dojo in Shizuoka, Japan, under the direction of Minoru Mochizuki (望月 稔 Mōchizuki Minoru, 1907–2003).
Minoru Mochizuki trained directly under Gichin Funakoshi, the man who formally introduced Karate to the Japanese mainland in 1921. In the 1970s, Minoru Mochizuki formally organised his arts into Yoseikan Budo, including Karate, aikido, judo, Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu, jujutsu, kobudo, iaido, kendo, jojutsu, and kempo.

(source citation en.wikipedia.org/wiki/Yoseikan_Karate )

> more

Videography

Yoseikan shinto ryu Iaijutsu

10:23

Initiation au Iai jutsu (école Yoseikan shinto ryu)

15.19

Yoseikan-Ryu Karate Black Belt Beauties

4:54

8ème kata du Iaijutsu Yoseikan shinto ryu

0:19

Iai¨ Yoseikan Ryu

7:47

Martial Arts Chronicles - Gyokushin Ryu Aïkido in old...

2:17

...soon online!!!

...soon online!!!

Martial Planet  copyright 2014        General Condition - Privacy Information